הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב התנופה 6, חריש

למכירה לא הוגדר מחיר - דירה
30 בנובמבר 2023

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת הדירה הידועה כחלק מחלקות 5 ו-6 בגוש 8993 והמצויה ברחוב התנופה 6/9 , חריש (להלן: "הדירה").

  1. הדירה תימכר כפנויה במצבה הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי (AS IS) במסגרת תיקי חדל"פ המתנהלים בבית המשפט השלום ירושלים שמספרם 44942-08-20 ו-44946-08-20 .
  2. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הדירה וכל הכרוך בכך, לרבות מצבה הפיזי התכנוני והמשפטי של הדירה והתאמתה לדיני התכנון והבנייה.
  3. המציע יראה כמי שבדק את הדירה ואת כל הנתונים לעיל ובכל מקרה הנאמן עו"ד גיל אורי לא יישא באחריות מכל מין וסוג, בקשר לזכויות, מלבד החובות המוטלות עליו בדין.
  4. למען הסר ספק מובהר כי הנאמן אינו מייצג את המציעים בכל הליך הקשור למכירת הדירה ולרישום הזכויות ע"ש הזוכה.
  5. הצעות בכתב יש למסור למשרדו של הח"מ עד ליום 2.11.2023 בשעה 17:00 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד גיל אורי בשיעור 10% מגובה ההצעה וכמו כן יש לחתום על טופס הצעה בנוסח שהכין הנאמן.
  6. במקרה בו מציע, שהצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו תחולט ההמחאה וזאת גם אם טרם הושלם הליך המכירה.
  7. הסכם המכר מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע.
  8. המציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרד המנהל המיוחד ללא כל שינויים בו. יתרת התמורה תשולם תוך 30 יום מיום אישור המכר ע"י בית המשפט השלום ירושלים.
  9. אין הח"מ מתחייב למכור את הדירה לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל ושומר על זכותו לנהל התמחרות בין המציעים.

לקבלת מידע לגבי הנכס ומועדים להצגתו יש לפנות למשרד הח"מ באמצעות מייל: ravit@urigil-law.co.il
אורי גיל, עו"ד – נאמן על נכסי החייב
רח' צלע הדרום 2 הרצליה ב' טל' 09-9501335

יצירת קשר:


פרטים נוספים:

  • כתובת: תנופה 6

דירות נוספות שעשויות לעניין אותך:

גודל גופן
קונטראסט